Sektori

 

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori, odnosno funkcionalno i gransko povezivanje članova Komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede. Udruženje u Komori se organizuje za jednu ili više grana ili grupa, odnosno podgrupa privrede.

Članovi Komore se organizuju u udruženja prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju.

Pojedini članovi Komore mogu biti organizovani u više udruženja, vodeći pri tom računa o interesima, potrebama i reprodukcionoj povezanosti, kao i drugim činiocima za uspešno i efikasno poslovanje i ostvarivanje ciljeva učlanjavanja u Komori.

Radi izražavanja, usklađivanja i izgradnje stavova i davanje predloga organima Komore koji su od interesa za sve članove Komore, u Komori postoje Zajednički odbori kao posebni oblici organizovanja i rada.