Usluge javnim ovlašćenjima

 

 

IZDAJEMO POTVRDE, UVERENJA I DRUGA DOKUMENATA KOJA IMAJU KARAKTER JAVNIH ISPRAVA:

 

  • da je preduzeće ili drugo pravno lice član Komore;
  • da mu Sud časti nije izrekao meru zbog povrede poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja;
  • druge potvrde i mišljenja