OVERA IZVOZNO / UVOZNIH DOKUMENATA

OVERA IZVOZNO / UVOZNIH DOKUMENATA izdatih od strane firmi ili drugih institucija - faktura (komercijalnih, špediterskih), cenovnika i ostalih izvoznih isprava  (specifikacija, pakinglista  islično).

Za overu fakture (komercijalne, špediterske) potreb nisu:

 • Uverenje APR o upis u privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučajukada firma prvi put koristiusluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev  izvoznika, za overu fakture, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika
 • Faktura za koju  se traži overa
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

Za overu cenovnika potrebni su:

 • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučajukada firma prvi put koristiusluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev izvoznika, za overu cenovnika, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika
 • Cenovnik za koji se traži overa
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

Za overu ostalih izvoznih isprava  potreb nisu:

 • Uverenje APR o upis u privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučajukada firma prvi put koristiusluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, za overu traženih isprava, na njegovom memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom
 • Ispravazakoju  se tražiovera
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

Kontakt: Suzana Vuksanović

036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

Marija Zirojević

036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

Mirjana Tomović

 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs