POTVRDA DA SE ROBA NE PROIZVODI U ZEMLjI

POTVRDA DA SE ROBA NE PROIZVODI U ZEMLjI izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobadjanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina.

Za izdavanje ove potvrde potrebni su:

  • Popunjen obrazac Zahteva za izdavanje potvrde da se roba ne proizvodi u zemlji
  • Popunjen obrazac Izjave podnosioca zahteva da će navedenu robu koristiti za obavljanje svoje delatnosti
  • Uverenje APR o upisu privredno gsubjekta u registar
  • Specifikacija robe, ako zahtev sadrži više od dve tarifnep ozicije
  • Profaktura - faktura za robu koja se uvozi
  • Odgovarajući prospektni materijali tehničke informacije
  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
  • Po potrebi, PKS može zahtevatii dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosiocazahteva

Uputstvo o nacinu izdavanja potvrde da se odredjena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.pdf

Kontakt: Suzana Vuksanović

                 036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

                Marija Zirojević

                 036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

                 Mirjana Tomović

                 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs